នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ស្តីទី ៖ ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ពង្រឹង​ការងារ​គ្រប់គ្រង គណបក្សនយោបាយ – CEN