ប្រភេទ​រុក្ខជាតិ​ចម្លែក តែង​ដុះ​នៅ​តំបន់​មាន​ត្បូង​ពេជ្រ ឃើញ​វា​ដូចជា​ឃើញ​… រ៉ែ​ពេជ្រ​អីចឹង​! – CEN