រថយន្ត​ក្រឡាប់ ដោយ​ខ្លួនឯង បណ្តាលឲ្យ​ស្លាប់​បុរស​ម្នាក់​ – CEN