​អ្នក​ស៊ើបការណ៍​សម្ងាត់​រុស្សី​អះអាងថា ខ្លួន​បាន​សម្លាប់ Donald Trump ពិតប្រាកដ​កាលពី​ឆ្នាំ ២០០៦ ហើយ​ប្រធានាធិបតី​អា​មេ​រិច​បច្ចុប្បន្ន ជា​មនុស្ស​រុស្សី​ដាក់ជំនួស​ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN