​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ថ្ងៃនេះ បាន​លិច​តំបន់​ទំនាប​ខ្លះ​នៃ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​ – CEN