អតីតជំទាវទី១ Zimbabwe គិតបើកសកលវិទ្យាល័យ ១ប៊ីលានដុល្លារ គ្រាដែលស្វាមីជាអតីតប្រធានាធិបតី ចង់រស់នៅស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងកសិដ្ឋានមួយ – CEN