ព្រហ្មចារី​ជា​រឿង​សំខាន់​របស់​នារី​ទាំងឡាយ ប៉ុន្ដែ​ទង្វើ​បែបនេះ​មកលើ​នារី​ភេទ​ពិតជា​រឿង​ពិបាក​នឹង​ទទួលយក​ – CEN