ក្នុង​ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៨ មាន​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន ចំនួន​៣២៣១​នាក់ បាន​មក​យក​សេវា​ព្យាបាល​ – CEN