​ដី​ដែល​ហូរ​ចូល​សមុទ្រ មិន​បង្ក​ផលប៉ះពាល់​ដល់​ទឹក និង​ឆ្នេរសមុទ្រ ដោយសារ​ការអភិវឌ្ឍ​ – CEN