អាមេរិក​៖ ករណី​ឆេះ​ផ្ទុះ​កំពុង​ធ្វើឱ្យរញ្ជួយ​ក្រុង Boston – CEN