សំរាម​បានគ​ដូច​ភ្នំ នៅ​តាម​មុខ​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ នា​ភូមិ​ប៉ប្រ៉​កខាងជើង​ – CEN