ដំណើរ​ដប​ខ្លាញ់​បន្ទាប់ពី​បូម​ពី​រាងកាយ​អ្នក​«​កែ​រាង​»​ឆ្ពោះទៅកាន់​ទីណា​ – CEN