លើកទឹកចិត្ត​ដល់​មន្ត្រី​វ័យក្មេង ចេះ​ប្រែក្លាយ​ឱកាស ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​មន្ត្រី​ល្អ និង​មាន​ភាព ជា​អ្នកដឹកនាំ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN