ជនបើករថយន្ដបំបុកហ្វូងមនុសុ្សនៅចិន ថាខ្លួនធ្វើដូច្នេះដើម្បីសងសឹកសង្គម(មានវីដេអូ) – CEN