សង្ឃឹម​អី​ទៀត បើ​លទ្ធ​ផល​ប្រឡង​បាក់​ឌុប ប្រកាស​ពីរ​ដង ហើយ​ទម្លាក់​កំ​ហុស​លើ​កំព្យូ​ទ័រ – CEN