រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​សេដ្ឋ​កិច្ច ៖ សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា សម្រេច​បាន​កំណើន​ខ្ពស់ ផ្អែក​លើ​មូល​ដ្ឋាន​សំខាន់​ចំនួន​៤ – CEN