សិង្ហ​បុរី​សន្យា​ជួយ​ពង្រឹង​វិស័យ​កីឡា​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​ត្រៀមលក្ខណៈ​រៀបចំ SEA GAMES នៅ​ឆ្នាំ​២០២៣ – CEN