ហ្វីលីពីន​កំពុង​ប្រឈមមុខ​ជាមួយ​​ព្យុះ Mangkhut – CEN