ជំរុញ​ឱ្យ​រដ្ឋបាល​ខណ្ឌ​ទាំង​១២ ពង្រឹង​ការប្រមូល​សំរាម​ – CEN