​ក្រុម​ការងារ​បច្ចេកទេស​ត្រីភាគី​លើក​ទី​២ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ផ្នែក​វាយ​ន​ភ​ណ្ឌ​ – CEN