ក្មេងប្រុសចិន ពីររូប ប្រថុយជីវិតអង្គុយក្រោមបាតរថយន្តក្រុង អស់ពេល៣ម៉ោង ដើម្បីតាមរកឪពុកម្តាយ – CEN