កំហុសឆ្គង​ទាំងនេះ នឹង​ធ្វើឲ្យ​សក់​របស់​អ្នកកាន់តែស្តើង​ទៅៗ​ – CEN