​រ៉ូប​ពិតជា​ស្អាត សម្រាប់​សុភាពនារី ទាស់​តែ​ពេល​ខ្លះ​វា​ត្រូវ​ខ្យល់ “​រំខាន​” នាំឲ្យ​… ខ្មាស់​គេ​ទៅវិញ​! – CEN