អ្នក​ជីក​រ៉ែ​មាស​ហ្វីលីពីន​ប្រមាណ​៤០​នាក់​ត្រូវស្លាប់​ដោយសារ​ការបាក់​ដីស​ង្ក​ត់​កន្លែង​រស់នៅ​ដោយ​ព្យុះ Mangkhut – CEN