ទឹកស្ទឹង​សំរោង ផ្លូវជាតិ​លេខ ៤ ជន់​ឡើង​ជា​ថ្មី​ – CEN