លើកកម្ពស់​បរិយាកាស​វិនិយោគ ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​ – CEN