បើ​ចង់​ឲ្យ​រាង​ស្អាត​របស់​អ្នក​ត្រឡប់មកវិញ ចូរ​បោះបង់​ទម្លាប់​អាក្រក់ ៤​យ៉ាង​នេះ​ចោល​ – CEN