​កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​អាស៊ាន​-​កូរ៉េ​លើក​ទី​១ នឹង​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN