យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល បញ្ហា​ប្រឈម​នានា នឹង​ត្រូវបាន​ដោះស្រាយ​ជា​ប្រព័ន្ធ ដើម្បី​ធានា​ថា ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ – CEN