សញ្ញា​សំខាន់ៗ ៤ ប្រាប់ថា អ្នក​កំពុង​បរិភោគ​អំបិល​លើស​ពី​តម្រូវការ​ – CEN