ក្លាយជា​អ្នកមាន​ព្រោះ “​សំណល់​” របស់របរ​ជីតា ក្រោយពេល​សំអាតផ្ទះ ប្រទះឃើញ​… – CEN