​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​សាកល ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​ប្រសើរឡើង ដល់​ការតភ្ជាប់​អាស៊ាន​ – CEN