ចូល​គុក ព្រោះ​ផ្សំគំនិត​ទ​ទួល​ទិញ​ម៉ូតូ​របស់​ចោរ និង​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន​ – CEN