សាលារៀន​ខូលីង​វូដ​ភ្នំពេញ​ជាប់​លំដាប់​កំពូល​លើ​សិស្ស​ទទួលបាន​និទ្ទេស A និង B – CEN