ព្រោះតែ​ចេក ១​ផ្លែ ត្រូវ​ជាប់​សំណាញ់​…​ប៉ូលិស​ – CEN