អាម៉ាស់​ណាស់​! អ្នកបម្រើ​សញ្ជាតិ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ត្រូវបាន​ផ្សាយ​«​លក់​»​នៅ​Singapore – CEN