​ប្រធានាធិបតី​ប៉ូឡូញ​ផ្ដើម​សំណើ​ចំណាយ​២០០០​លាន​ដុល្លារ​ដើម្បីឱ្យ​អាមេរិក​បង្កើត​មូលដ្ឋាន​“Fort Trump” – CEN