ប្រាក់រង្វាន់ ១២​ម៉ឺន​ដុល្លារ របស់​កម្មវិធី​ប្រកួត 3D Conquest របស់​ធនាគារ ស៊ី​អាយ​អិម​ប៊ី កំពុង​រង់ចាំ​យុវជន​មាន​ទេពកោសល្យ​ផ្នែក​ឌីជីថល ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​ – CEN