បាន​ស្នើ​ឱ្យ​គម្រោង ACT ដាក់បញ្ចូល​នូវ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង សម្រាប់​កម្មករ​និយោជិត​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN