ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ គឺ​កម្ពុជា នឹង​សម្រេច​បាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្ពស់ លើស​ពី​ការគ្រោងទុក​ – CEN