បញ្ហា​ជួញដូរ​និង​ការប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន បាន​ហូរ​ចូល​ទៅ​ដល់​មូលដ្ឋាន​ភូមិឋាន​ជាយក្រុង និង​ទី​ជនបទ​ – CEN