សមាជិក​រដ្ឋសភា​សហ​ព័ន្ធ​អាល្លឺម៉ង់ ៖​ការខិតខំ​ប្រឹងប្រែងរ​បស់​កម្ពុជា ដែល​បាន​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​បាន​យ៉ាងច្រើន​ – CEN