​របកគំហើញ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​មន្ទីរពេទ្យ​លំដាប់​ពិភពលោក របស់​អាមេរិក ត្រូវ​ប្តូរ​ទស្សនៈ​ចំពោះ​ការព្យាបាល​ជំងឺមហារីក ព្រោះ​តែ​តាម​វិធី​ថ្មី​នេះ វា​អាច​ជួយ​ដល់​អ្នកជំងឺ​ប្រសើរ​ជាង​វិធី​ព្យាបាល​របស់ខ្លួន​ – CEN