​ក្រសួង​អប់រំ​តម្រូវ​ឲ្យ​លោកមូល ស៊ុយ​ហេង​ នាយក​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សង​ថវិការដ្ឋ ដែល​ប្រើប្រាស់​មិន​មាន​តម្លាភាព​ – CEN