កសិករ​កៅស៊ូ​គ្រួសារ មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ជាខ្លាំង គួរឲ្យ​ព្រួយបារម្ភ – CEN