​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ផលិតផល​សរុប​ក្នុងស្រុក​សម្រាប់​ប្រជាជន​ម្នាក់ៗ បាន​កើន​ជាង​៧​ដង បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​១៩៩២ – CEN