តាមច្បាប់ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល តម្រូវ​ឲ្យ​ត្រូវ​មាន​កម្មវិធី​វិយោគ​បី​ឆ្នាំ​រំកិល ហើយ​ត្រូវ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ​ – CEN