ទឹកទន្លេឡើង ​លិច​ផ្ទះ​ប្រជា​ពល​ដ្ឋ ក្នុងស្រុក​ចំនួន​៦ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​ – CEN