កូរ៉េខាងជើង​ទទួលស្គាល់ថា​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ខ្លូន​កំពុងមាន​ការលំបាក ហើយ​ស្នើ​សុំឱ្យ​កូរ៉េខាងត្បូង​ជួយ​ – CEN