ផ្សព្វផ្សាយ​យុទ្ធសាស្ត្រ អភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ដឹកជញ្ជូន​ – CEN